Overige informatie

Hieronder vindt u overige informatie van de vereniging.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
De statuten zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Meppel.
De volledige statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het secretariaat. Ze zijn te omvangrijk om aan ieder lid te verstrekken. Hierna volgt een aantal belangrijke bepalingen.

Statuten
Art. 6 lid 3: Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene vergadering.

Art. 7 lid 2: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kwartaal. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die een maand voor afloop van het kwartaal in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Huishoudelijk reglement
Art. 5: De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het entreegeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden, als vastgelegd in art. 3 van het reglement. Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene vergadering tevens de wijze van inning van de verenigings- en bondscontributies vast.

Het vervoer naar wedstrijden en andere activiteiten
Voor het vervoer van leden naar en van wedstrijden of andere acti-viteiten moet de chauffeur van de auto beschikken over een inzit-tendenverzekering.

Het veranderen van groep
Rond de zomervakantie worden, indien nodig, de jeugdleden in andere groepen ingedeeld. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de groepen van de basisschool. De leiding zal dit tijdig aangeven. Uitzonderingen zullen de regel bevestigen.

Aansprakelijkheid bij diefstal en schade
De vereniging c.q. het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van en schade aan eigendommen, zoals bijv. kleding, brillen, fietsen etc. van de leden tijdens de trainingen en andere activiteiten. Laat daarom waardevolle spullen thuis.

Privacy
Bij veel van onze activiteiten worden foto's gemaakt, die dan
vervolgens op de website worden gezet. We gaan er van uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt. Mocht dit om welke reden dan ook wel het geval zijn, wilt u ons dit dan laten weten.


Welkom op de site van Sport Club Emmen!

Op deze site vindt je veel informatie over onze vereniging.

Nieuw bij Sport Club Emmen?
Je mag altijd 3 lessen gratis meedoen!!
Meld je hier aan voor je proeflessen!

Bezoek ook Sport Club Emmen op Facebook.

Voor vragen mail ons:
info@gtv-emmen.nl